algemene voorwaarden

weer

Bij slecht weer kunt u een uur voor vertrek annuleren

locatie

Doetinchem, De Bleek

veel opties

wij bieden verschillende sups aan solo, duo en kano sups!

Algemene voorwaarden AchterhoekSup

Artikel A 

A1 Huurder: Men die de sup komt huren bij de verhuurder. 

A2 verhuurde: Men die de sup verhuurd aan de huurder ,hierbij dus AchterhoekSup. A3 Boeking: vastgelegde opdracht voor SUP huur tussen huurder en verhuurder die tot stand komt na betaling en ontvangst opdrachtbevestiging. 

A4 Huur overeenkomst: overeenkomst tussen huurder (deelnemer) en verhuurder A5 Gehuurde of verhuurde materialen: de door verhuurder beschikbaar gestelde producten aan huurder, bijvoorbeeld stand up paddle board (SUP), peddel, SUP vinnen en/of andere producten. 

Algemeen 

Artikel B 

B1 De huurder is verantwoordelijk voor het fatsoenlijk omgaan met materiaal en de veiligheid van hem/haar zelf en anderen. 

B2 Er wordt van de huurder verwacht dat hij/zij als huurder en voor de persoon(en) voor wie hij/zij deze boeking maakt: 

– kennis heeft genomen van de algemene- en huurvoorwaarden en hiermee akkoord gaat – in het bezit is van een zwemdiploma A of B 

– in goede gezondheid verkeerd 

– geen alcohol en/of drugs genuttigd heeft op de dag van de huurperiode – niet zwaarder is als 110 kg ivm draagbaarheid van de sup 

B3 Er wordt van huurder verwacht dat hij/zij de andere personen voor wie een boeking is gemaakt informeert over de algemene- en huurvoorwaarden. 

B4 Bij boeking verleent de huurder automatisch toestemming aan de verhuurder om van hem/haar foto’s te maken tijdens het uitoefenen van de SUP activiteiten en deze te plaatsen op haar website en/of social media (tenzij expliciet aangegeven dat men dit niet wenst). 

OVEREENKOMST 

Artikel C 

C1 De overeenkomst wordt aangegaan tussen huurder en verhuurder. C2 Het aanbod en de prijzen staan vermeld op de website www.achterhoeksup.nl. C3 Een boeking wordt aangevraagd via de website www.achterhoeksup.nl. C4 Na aanvraag via de website van AchterhoekSup ontvangt de huurder een mail op het aangegeven e-mailadres met daarin gegevens hoe de boeking definitief gemaakt kan worden. 

C5 Bij boeking en betaling gaat de huurder akkoord met de algemene voorwaarden C6 Nadat de boeking online betaald is, is de boeking definitief. 

C7 Ook bij huur op locatie dient huurder akkoord te gaan met de huurvoorwaarden van AchterhoekSup, de huurprijs dient vooraf te worden betaald. 

C8 De verhuurde zal de omstandigheden van moment van verhuur opnemen in een logboek.

HUURPERIODE EN VERPLICHTINGEN 

Artikel D 

?D1 Materiaal wordt alleen verstrekt op vertoon van een geldig identiteitsbewijs. D2 Op locatie dient de huurovereenkomst getekend te worden door de hoofdhuurder in het logboek. 

D3 De huurder is verplicht alle gehuurde materialen op het vooraf afgesproken tijdstip te retourneren bij verhuurder. 

D4 Bij overschrijding van het afgesproken tijdstip worden de extra huurkosten doorberekend aan huurder naar boven en afgerond op volledige uren. 

D5 De huurder dient zorgvuldig om te gaan met de gehuurde materialen en te gebruiken volgens de gegeven instructies van verhuurder. 

D6 De huurder laat gehuurde materialen nooit onbewaakt achter en is niet bevoegd de gehuurde materialen aan derde uit te lenen. 

D7 De huurder dient verhuurde materialen onbeschadigd in te leveren aan verhuurder. Eventuele schades en/of vermissing van verhuurde materialen worden direct aan huurder doorberekend en dienen direct betaald te worden. 

D8 De huurder dient zorg te dragen voor een deugdelijke WA-verzekering. Indien huurder geen WA-verzekering heeft dient hij dit vooraf aan te geven en is verhuurder gerechtigd de boeking te annuleren zonder teruggave van de reeds betaalde kosten. D9 Verhuurder kan door onvoorziene omstandigheden (weer, veiligheid of andere) de boeking op ieder moment annuleren en een nieuwe boekingsdatum voorstellen of het huurbedrag terugstorten aan huurder. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op kostenvergoeding van de door huurder gemaakte kosten. 

HERROEPINGSRECHT BOEKING 

Artikel E 

E1 De huurder heeft het recht gedurende 14 dagen na boeking, de boeking te annuleren. E2 Annulering is alleen mogelijk tot 24 uur voor de verhuur / boekingsdatum, anders is de huurder het volledige bedrag verschuldigd. 

E3 Indien huurder gebruik wil maken van zijn/haar herroepingsrecht dient hij/zij telefonisch contact op te nemen op 06-38 62 95 96 en/of een mail te sturen naar 

achterhoeksup@gmail.com Bij geen gehoor dient verhuurder duidelijk zijn naam en terugbel gegevens achter te laten op de voicemail. 

E4 Het reeds betaalde huurbedrag wordt binnen 14 dagen teruggestort op zijn/haar rekening na ontvangst van de e- mail. 

AANSPRAKELIJKHEID VERHUURDE 

Artikel F 

F1 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de huurder lijdt als gevolg van gebruik van de gehuurde materialen, tenzij er sprake is van opzet en/of roekeloosheid aan de zijde van verhuurder. 

F2 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die derden lijden als gevolg van het gebruik door de huurder en/of derden aan wie huurder de verhuurde materialen ter beschikking heeft gesteld. 

F3 Indien verhuurder aansprakelijk is dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat haar verzekering aan haar uitkeert.

F4 De verhuurde kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de huurder letsel oploopt tijdens de verhuur de huurder zal hier zelf aansprakelijk voor zijn ook als de huurder zijn sup uitleent aan een derde zal hij aansprakelijk gesteld worden.

Sociale Media

Contact Gegevens

Telefoon: 06-38629596
Email: achterhoeksup@gmail.com

Locatie : De Bleek, Doetinchem